សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជី.អូ.អិនត្រេឌីង

យើងប្តេជ្ញាអោយក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមដោយផ្អែកទៅលើ ការចូលរួមការងារសង្គម, ផ្តល់នូវកន្លែងធ្វើការមានតំលៃសំរាប់បុគ្គលិក, បំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជន និង ផ្តល់ផលនិរន្តរភាពនៃផលចំណេញដល់អ្នកវិនិយោគ។

យើងនឹងពង្រឹងជំហររបស់យើងដើម្បីប្រែក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដោយផ្អែកទៅលើ ការគ្រប់គ្រងដោយមានតម្លាភាព, ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយគិតពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន, ការសហប្រតិបត្តការល្អជាមួយដៃគូពាណិជកម្មនិង ការចូលរួមសកម្មភាពសង្គម។
យើងជានិច្ចជាកាលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលើកទឹកចិត្ត និង ការគាំទ្ររបស់អ្នកដើម្បីជំរុញក្រុមហ៊ុនជី.អូ.អិន ត្រេឌីង អោយក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិ។

អំពីកម្ពុជា

នេះគឺជាស្ថានការណ៍នៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ